ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก เลขที่บัญชี ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครุศาสตร์วิจัย 2560 NACE2017 : นวัตกรรมการเรียนรู้


คำชี้แจงสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย

กำหนดการ การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

นักวิจัยเข้าสู่ระบบ
อีเมล (ตัวอย่าง research@mail.com)

รหัสผ่าน (ว/ด/ป เกิด รูปแบบ วว/ดด/ปปปป)ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมเข้าสู่ระบบ

 
ดาวน์โหลดเทมเพลต Power Point

สำหรับใช้เป็นพื้นหลังในการนำเสนอแบบ Oral


การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
"ครุศาสตร์วิจัย 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้"
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หลักการและเหตุผล

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์งานวิจัย และการนำผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง

       ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย" โดยได้ประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ "ครุศาสตร์วิจัย 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" เพื่อสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้นวัตกรรม และมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางการศึกษา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน


สาขาที่เปิดรับ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาทุกสาขา และงานวิจัยเชิงพื้นที่

  • สาขาหลักสูตร และการสอน (ปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระ)
  • สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
  • สาขาบริหารการศึกษา
  • สาขาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา
  • งานวิจัยเชิงพื้นที่

รูปแบบการนำเสนอ

Oral Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย
เรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

Poster Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์
หรือนิทรรศการการเปิดรับบทความ

ลงทะเบียน ส่งหลักฐานชำระเงิน ส่งบทคัดย่อ และบทความความฉบับเต็ม 1 มี.ค. - 16 พ.ค. 2560
การประเมินบทความวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 17 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 19 มิ.ย. 2560
นักวิจัยแก้ไขบทความ และส่งไฟล์ฉบับแก้ไข 19 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 7 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 29 ก.ค. 2560


ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ) 3,000 บาท/เรื่อง
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (นักศึกษา และบุคลากรในเครือข่าย) 2,500 บาท/เรื่อง
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 500 บาท/คน

*ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ จะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมงาน พร้อมบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน


Must See Places In Paris

 

ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อีเมล
edulpru.research@gmail.com
โทรศัพท์
054 - 237399 ต่อ 1008
โทรสาร
054 - 316748