คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เลือกภาษา/Language Select :

   นักศึกษาค้นหานักศึกษา    บุคลากรค้นหาบุคลากร    ศิษย์เก่าระบบศิษย์เก่า    คณะ/สำนัก/สถาบันหน่วยงานต่างๆ ภายใน    ติดต่อคณะติดต่อคณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 เรื่องเด่นตอนนี้
ครุศาสตร์วิจัย 2560
NACE2017
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
รับสมัคร น.ศ. หลักสูตร
ป.บัณฑิต
ประกาศรับสมัคร น.ศ. หลักสูตร ป.บัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยฐานะ
รุ่นที่ 19
โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่นที่ 19
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
9 มาตรฐาน
ประกาศการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน
บันทึกกิจกรรม
น.ศ.ใหม่ 59 (ค.บ.)
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5 ปี
รหัส 59 ขึ้นไป
ประเมินคุณภาพการสอน
Online 2/59
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ
อ.คณะครุศาสตร์ เข้าระบบประเมินฯ ONLINE
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
User Login
สำหรับอาจารย์
สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับนักศึกษา

เมนูบริการ HOT LINK

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา(ค.บ.)

บริการวิชาการ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

บริหารงานวิจัย

การจัดการความรู้

สืบค้นห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

ประกันคุณภาพ

วิทยฐานะ

บุคลากรคณะ

ระบบสารสนเทศ

เบอร์โทรภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด

มติคณะกรรมการคุรุสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
ทั้งหมด

ครุศาสตร์วิจัย NACE2016

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ทั้งหมด

 

ข่าวรับสมัครงาน
ทั้งหมด

 

ภาพกิจกรรม 


วีดีโอ   


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วีดีโอแนะนำคณะครุศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยน สถานะภาพจากการเป็นหมวดวิชาการศึกษาของวิทยา ลัยครูลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2515 ในระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง อ่านต่อ...

โครงการในพระราชดำริแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์Database Systemระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษาศูนย์ฯ พัฒนาครูSentgrade OnlineSmart Education CenterDSSแบบสำรวจฯคู่มือจรรยาบรร21 st Century Skills

     
stat edulpru
top
Top up