ประกาศ เรื่อง การรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์

1. ที่เปิดอบรมในวันจันทร์-ศุกร์ ที่ 24-28 เม.ย. 2560 และ 1-5 พ.ค.2560

  • มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

2. ที่เปิดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 เม.ย. 2560 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 พ.ค. 2560

  • มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการในห้องเรียน
  • มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19, 25-26 มี.ค. 2560 และ 1-2, 8-9, 22-23 เม.ย. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันวันจันทร์-ศุกร์ ที่ 20-24 และ 27-31 มี.ค. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันที่ 4-5,18-19,25-26 ก.พ. 2560 และ 4-5, 11-12 มี.ค. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง 086-9221849 E-mail : arre_rut@hotmail.com

สามารถติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 


     
stat edulpru
top
Top up