โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ทำเนียบวุฒิบัตรวิทยฐานะ สำหรับเจ้าหน้าที่

 


วิทยฐานะ รุ่นที่ 18

ประกาศ การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18

     การสมัครลงทะเบียน ให้ดำเนินการสมัครได้ที่สำนักงานเขตฯ ที่สังกัด เมื่อดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานเขตฯ จะเป็นผู้ส่งรายชื่อมายังคณะครุศาสตร์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเมนูด้านล่าง

 

รายชื่อผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ดำเนินการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมวิทยฐานะรุ่นที่ 17

แจ้งผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน (สำรองรุ่นที่ 17)

1. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาขอยกเลิกเข้ารับการพัฒนาด้วยเหตุใดก็ตาม คณะฯ จะเลื่อนลำดับสำรองเข้ารับการเข้ารับการพัฒนาแทน

2. กรณีผู้สมัครลำดับสำรอง ไม่ได้รับการพัฒนาในรุ่นนี้ (รุ่นที่ 17) ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 ทางดังนี้
    2.1 โอนไปเข้ารับการพัฒนาฯ วิทยฐานะรุ่นถัดไป (รุ่น 18 จัดฯ ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2560)
    2.2 ติดต่อส่งเอกสารขอรับเงินคืน ประกอบด้วย
          - ใบสำคัญรับเงิน (ขอรับที่ต้นสังกัด)
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัคร

3. ส่งมายังคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
    ถึง คุณวีระชัย รินดวงดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100


4. เมื่อทางคณะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ทันที

5. ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ที่โอนไปยังรุ่นที่ 18) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามช่องดังนี้
    5.1 ทางโทรสารหมายเลข 054-316748
    5.2 ทางอีเมล wirachai_rdd@hotmail.co.th

 

ตรวจสอบรายชื่อ


     
stat edulpru
top
Top up