หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ ผลิตบัณฑิตตามสาขาวิชา ดังนี้

คณะครุศาสตร์

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
- สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (English and Counseling Psy chology and Guidance)

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Studies)
- สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)
- สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Atrs)

 

ลักษณะอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

       1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอาชีพอื่นๆ เช่น นักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย พักพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย นักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

       2. สาขาวิชาภาษาไทย สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
อาชีพอื่นๆ เช่น นักวิชาการพิสูจน์อักษร นักเขียน ผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย

       3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอาชีพอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานธุรกิจโรงแรม พนักงานธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ

       4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอาชีพอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เกี่ยวกับคอมิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

       5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาชีพอื่นๆ เช่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ครูแนะแนวในสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และนักสังคมสงเคราะห์

 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

     
top
Top up