หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอน มี 13 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
2. สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (English and Counseling Psy chology and Guidance)
6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Studies)
7. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)
8. สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)
10. สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
13. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Atrs)

 

ลักษณะอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

       1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาชีพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ เช่น นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย นักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย นักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

       2. สาขาวิชาภาษาไทย สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
อาชีพอื่น ๆ เช่น นักวิชาการพิสูจน์อักษร นักเขียน ผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย นักออกแบบรายการโทรทัศน์และสื่อเพื่อการศึกาา ผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

       3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานธุรกิจโรงแรม พนักงานธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ

       4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เกี่ยวกับคอมิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

       5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ เช่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ครูแนะแนวในสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และนักสังคมสงเคราะห์

 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

     
top
Top up