แบบฟอร์มภายในคณะครุศาสตร์

แบบฟอร์มภายใน

แบบฟอร์มขอไปราชการ ปร.1 (ใหม่)
แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ (ไม่เกิน 5 วัน)
แบบฟอร์มลาพักผ่อน (ไม่เกิน 5 วัน)
แบบใบลาพักผ่อน (ลาเกิน 5 วัน)
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ และ แฟนเพจ คณะฯ
แบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มใบขอยืมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มจองวัดสุ และครุภัณฑ์
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับพยาบาล (จ่ายตรง)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มขอรับบริการอาคารสถานที่ (แจ้งซ่อม)
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ภายในจังหวัดลำปาง)
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัล
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี (หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์)
แบบคำร้องขอรับหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับกาศึกษาบุตร
แบบฟอร์ม/แนวทางการขอใช้ห้องประชุม
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบสำรวจโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบฟอร์มภายในอื่นๆ

ใบสม้ครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกปฐมวัย

เอกสารภายในอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

เทมเพลต Power point คณะครุศาสตร์

เทมเพลต Power point คณะครุศาสตร์
พื้นหลังคณะครุศาสตร์ สำหรับทำ Power point

 

แบบฟอร์มมหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 


     
top
Top up