แบบฟอร์มภายในคณะครุศาสตร์

แบบฟอร์มภายใน

แบบฟอร์มขอไปราชการ ปร.1 (ใหม่)
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัล
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี (หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์)
แบบคำร้องขอรับหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มจองวัดสุ และครุภัณฑ์
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับกาศึกษาบุตร
แบบฟอร์ม/แนวทางการขอใช้ห้องประชุม
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน (ลาไม่เกิน 5 วัน)
แบบใบลาพักผ่อน (ลาเกิน 5 วัน)
แบบสำรวจโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะฯ
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ต่างๆ
แบบฟอร์มขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตฯ

แบบฟอร์มภายในอื่นๆ

ใบสม้ครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกปฐมวัย

เอกสารภายในอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

เทมเพลต Power point คณะครุศาสตร์

เทมเพลต Power point คณะครุศาสตร์
พื้นหลังคณะครุศาสตร์ สำหรับทำ Power point

 

แบบฟอร์มมหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกฯ
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และกู้เงิน
หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์
แบบหนังสือขอกู้เงินสามัญ
แบบหนังสือสัญญากู้เงินสามัญ
แบบหนังสือสัญญค้ำประกันเงินกู้
แบบหนังสือขอกู้เงินฉุกเฉิน
แบบหนังสือแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
แบบหนังสือแสดงความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม

แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ

แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่วยเหลือการสมรส
แบบขอรับเงินกองทุนฯ กรณีประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีประสบภัยธรรมชาติ
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ
แบบขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่ มร.ลป.

แบบฟอร์มการเงินทั่วไป

สัญญาเงินยืม
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบแจ้งรายงานเพื่อหักลดหย่อน (แบบ ล.ย 03)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มขอการใช้บริการข่าวสารมหาวิทยาลัยฯ
ขออนุญาตไปราชการ
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
หนังสือขออนุญาตดำเนินการเพื่อเบิก-จ่ายค่าตอบแทน (ต.ท.ก)

 


     
top
Top up