หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Greduate Diploma Program in Teaching Profession : Grad.Dip. (Teaching Profession)
 

ติดต่อสอบถาม สำนักงาน ป.บัณฑิต 054-241248

 

 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

 


     
top
Top up