คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 45 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง