MIS EDULPRU.

s
ระบบสารสนเทศบุคลากร
s
ระบบบริหารงานวิจัย
s
ระบบประเมินคุณภาพการสอน
s
ระบบจัดการงานธุรการ
s
ระบบบันทึกประวัติวิทยฐานะ
s
ระบบจัดการครุภัณฑ์
s
ระบบบันทึกภาวะการมีงานทำ
s
ระบบกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ระบบรับสมัครบทความวิจัย

ระบบการจัดการความรู้ KM

ระบบ PLC Online
 


     
top
Top up