หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต Master of Education (M.Ed.)
  1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Education Administration)
  3. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation)
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
 
ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

 


     
top
Top up