หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต Master of Education (M.Ed.)
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Education Administration)
  • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation)
 

 

 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

 


     
top
Top up