เบอร์โทรภายในคณะครุศาสตร์

 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานคณบดี 1013
คณบดี 1001
รองคณบดีฝ่ายวิชการ 1004
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1002
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1003
ผู้ช่วยคณบดี 1005
ห้องประชุมเล็ก 1007
ห้องประชุมกาซะลอง 1012
ห้องประชุมทองกวาว -
ห้องสารสนเทศ/โสตทัศนศึกษา 1016
หัวหน้าสำนักงาน 1010
งานธุรการ 1013
งานประกันคุณภาพ 1008
งานบริการการศึกษา 1009
งานพัสดุ 1006
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1015, 1014
บ้านเด็กปฐมวัย 6503
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1011
บัณฑิตศึกษา 7002, 7003
สาขาปฐมวัย 1021, 1039
สาขาภาษาไทย 7001
สาขาภาษาอังกฤษ 7004
สาขาคอมพิวเตอร์ 1041
สาขาจิตวิทยาฯ 1023
สาขาหลักสูตรและการสอน 1025
สาขาการวัดและประเมินฯ 7008
พื้นฐานการศึกษา 1033
สาขาการบริหารการศึกษา 7005, 7006
ห้องสมุด 7009
สำนักงาน ป.บัณฑิต 7010
ค้นหาเบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัยฯ

 


     
top
Top up