งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
t

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มโครงการ (ปรับปรุง ปี งปม.2560)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ปรับปรุง ปี งปม.2560)

แบบติดตามรายงานผลประเมินคุณภาพ ระดับคณะ (รอบ 3 เดือน)

แบบติดตามรายงานผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรปริญญาโท (รอบ 3 เดือน)

แบบติดตามรายงานผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรปริญญาตรี (รอบ 3 เดือน)

รายงาน มคอ.7 ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)

สรุปองค์ความรู้จากการพัฒนาฯ

รายงานประจำปี
   - ปี 2558
   - ปี 2557
   - ปี 2556
   - ปี 2555

การจัดการความรู้
   - ปี 2556
   - ปี 2555

คู่มือประกันคุณภาพคณะ
   - ปี 2556
   - ปี 2555

คู่มือประกันสาขา (ปรับปรุง เม.ย.57) | ชนิดไฟล์ .rar

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 | ชนิดไฟล์ .rar

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

     
top
Top up