บุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์

t

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
พื้นฐานการศึกษา
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

     
stat edulpru
top
Top up