บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

t

 

สำนักงานคณบดี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
พื้นฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 


     
top
Top up