ขั้นตอนการลงทะเบียน และรายละเอียดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ของ สพฐ.


สำหรับเจ้าหน้าที่

สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

1. วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา

2. วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

3. วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับชั่วโมงเพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ชั่วโมง


Search ตรวจสอบ/ค้นหา ข้อมูลผู้ลงทะเบียนอบรม


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานแต่ละหลักสูตร
01. 60003010 การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ โทร. 083 945 8807, 086 922 1849, 095 465 9496
02. 60003003 เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวข้อสอบ PISA - Like และ O - NET
03. 60008004 เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โทร. 093 162 2414
04. 60010134 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ โทร. 086 652 9834
05. 60009049 ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 โทร. 06 5029 5047
(ID Line : 2286959)
06. 60012008 เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคจิตพิสัย โทร. 091 852 5719, 064 058 1549
(ID Line : little.mint)
07. 60012028 การวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
08. 60012036 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
09. 60012057 รูปแบบการประเมินโครงการแนวใหม่
10. 60000129 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครู (Project Based Learning : PBL) โทร. 083 860 0165, 088 430 1149
(ID Line : beauvy26)
11. 60000130 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
12. 60004017 การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13. 60000024 กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา โทร. 085 708 4912
14. 60000025 การบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางการศึกษา โทร. 084 609 0502

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงิน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เลขที่บัญชี 439 - 1 - 20989 - 1

สถานที่จัดอบรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รุ่นที่ 7, รุ่นที่ 9, รุ่นที่ 11, รุ่นที่ 13, รุ่นที่ 15, รุ่นที่ 17, รุ่นที่ 19, รุ่นที่ 21

สถานที่จัดอบรม อาคาร 1, อาคาร 7, ห้องประชุมบัวตอง, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม -


สถานที่จัดอบรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รุ่นที่ 8, รุ่นที่ 10, รุ่นที่ 12, รุ่นที่ 14, รุ่นที่ 16, รุ่นที่ 18, รุ่นที่ 20, รุ่นที่ 22

สถานที่อบรม จ.พะเยา (หน่วยงานต่างๆ)
วันที่ 5-6 ส.ค. 60(รุ่นที่ 8), 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12)
, 9-10 ก.ย. 60(รุ่นที่ 18)

สถานที่อบรม จ.ลำพูน (หน่วยงานต่างๆ)
วันที่ 5-6 ส.ค. 60(รุ่นที่ 8), 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12), 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14), 16-17 ก.ย. 60(รุ่นที่ 20)

สถานที่อบรม จ.ลำพูน (ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์)
วันที่ 12-13 ส.ค. 60(รุ่นที่ 10)
, 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12), 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14)

สถานที่อบรม จ.แพร่ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และห้องประชุมโรงแรม)
วันที่ 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14)

สถานที่อบรม จ.แม่ฮ่องสอน (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
วันที่ 2-3 ก.ย. 60(รุ่นที่ 16), 9-10 ก.ย. 60(รุ่นที่ 18), 16-17 ก.ย. 60(รุ่นที่ 20), 23-24 ก.ย. 60(รุ่นที่ 22)


เอกสาร และหนังสือต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรม

ดาวน์โหลดหนังสือขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร/แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ พร้อมกำหนดการอบรมของแต่ละหลักสูตร (ปรับปรุง 28/07/2560)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม (สำหรับแนบยื่นเรื่อง)

สถานที่จัดอบรมเฉพาะหลักสูตร 60010134 (คอมพิวเตอร์)

หนังสือแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าไปยืนยันการอบรมในระบบของ สพฐ.

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003010 - รุ่นที่ 12

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003010

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003003

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม รุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ในระบบของ สพฐ.

แผนที่อาคาร / ลานจอดรถ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค้นหาที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดลำปาง หรือจังหวัดต่างๆ
     
stat edulpru
top
Top up