ผู้เข้าร่วมรับฟังลงทะเบียนเลือกไฟล์รูปถ่ายจากเครื่อง
ผู้เข้าร่วมรับฟังรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ด้วยตนเอง หรือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1008
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ it.edulpru@gmail.com
Staff Login
ลิงค์ครุศาสตร์วิจัย 2562 https://www.edulpru.com/nace2019
Copyright 2019 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://www.edulpru.com | ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.