จัดการคำสั่ง (admin)

คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ (เปิดกล่องค้นหา กดปุ่ม F3)
199 รายการ

917/2561 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561
2832/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561
2909/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง คณะครุศาสตร์เพิ่มเติม ป.บัณฑิต
2722/2561 แต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
885/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
2793/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปีงบ 2562
870/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ของสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ 1-61
2236/2561 แต่งตั้งคณะกรรมารดำเนินโครงการพัฒนาเยาชนแกนนำในเขตตำบลทุ่งฝาย
2616/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2618/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2534/2561 คณะกรรมการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตคณะครุศาสตร์ 2561
2214/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
332/2561 คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดเวลาเรียนฯ
1805/2561 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา 1/2561
691/2561 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
2261/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2260/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
2289/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5”
2152 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ ประจำปี 2561
2201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูฯ
2011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา"
2012/2561 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยฯ จิตตปัญญา
1889/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมครูยุคใหม่ใส่ใจจจิตวิทยาเด็กพิเศษ
1897/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2561
1896/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1895/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมศักยภาพทักาะวิชาชีพครู บุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู
610/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ PDCA คอมพิวเตอร์
629/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรีความพร้อมของครูคอมพิวเตอร์
628/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกค่ายอาสาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการวิชาการกับรายวิชาระบบปฏิบัต
1952/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1975/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการสึกษา 2561
1801/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
1834/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาโครงการในพระราชดำริฯ
1649/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้วยการส่งเสริมสุขภาพจิต
1634 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู
1633/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวันก้าวสู่วิชาชีพครูปฐมวัย
1578/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีในการสอนฯ
1550/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่1
1520/2561 แต่งตั้งคณะกรรมารดูงาน ป.บัณฑิต 15 - 16 มิย 61 ชม.
1504/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัมนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ฯ
1480/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา
1314/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้วยการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตฯ
1217/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ นศ. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน- ป.บัณฑิต
1216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนา นศ. กิจกรรมเสริมทักศะการบริหารจัดการชั้นเรียน ป.บัณฑิต
1174/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยฐานะ รุ่นที่ 25
1117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
1116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ
988/2561 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่น 24
942/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
324/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ จ.ลำปาง
281/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ฯ ครุศาสตร์ ปีงบ 2561
941/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีปีใหม่เมือง
1215/2561 แต่งตั้ง กรรมการดำเนินโครงการผลิตสื่อสำหรับครู - ภายใต้โครงการลดเวลาเพิ่มเวลารู้
1189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้ภูมิปัญญา-ผศ.ดร.จรีรัตน์
1045/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต่อเติมเสริมแต่งหลักภาษาไทยฯ
1044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ
974/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24
951/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ. 2561
898/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู็รู้ภาษาอังกฤษ
760/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูสำหรับ นศ.ปี 5
759/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560 วันที่ 22 มีค 2561
340/2561 แต่งตั้งวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวิจัยและประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
327/2561 แต่งตั้งวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวิจัยและประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
781/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมหลักการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
272/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู
678/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่2-256
639/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ภูมิปัญญา บูชาพระพุทธศาสนา บูรรษการวิชาคุณธรรมสำหร
640/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยศตวรรษที่ 21
631/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
611/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่
607/2561 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการทักษะชีวิต รักอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเรียน
605/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
570/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเอกลักษณ์ไทย
569/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
567/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในหลักสูตรป.บัณฑิต
568/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนักศึกษา หลักสูตร ป.บัีณฑิต
456/2561 คำสั่งแต่งตั้งบคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561-2565
471/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะและบุคลิกภาพของครูคอมพิวเตอร์
478/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาเอก ข้อทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครู นศ.ภาคปกติ ระดับ ป.ตรี 5 ปี ปี2561
459/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนบูรณากับรายวิชาวรรณกรรมไทยฯ
0411/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญยาล้านนา PDCA ภาษาไทย
369/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามโครงการ Engagement
368/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ป.บัณฑิต
362/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์(เพิ่มเติม)
320/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน
287/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ปฐมวัย
278/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ปฐมวัย
219/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำความดีเพื่อพ่อในวันเฉลิมชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติ
220/2561 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 10
ม 218/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
ม 221/2561 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปี 2560
ม 222/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมทักาะชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ม 137/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ค 90/2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ค 111/2561 คำสั่งแต่งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์(เพิ่มเติม)
ค 175/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของคณะครุศาสตร์
ค 129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบ 2561
ค 195/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา (ภาษาอังกฤษ)
ค 207/2561 คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวล
236/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด้กปฐมวัยโดยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
0229/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2561
73/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศก์มหาชาติ)
0184/2561 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.สาธิตฯ
90/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2/2560
3326/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการประกวดราคาสินค้าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1879/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริฯ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560
3282/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"
1090/2560 แต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ เป็นเวรประจำสำนักงานคณะครุศาสตร์
2452/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเบ็กทรอนิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา
2830/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559
2712/2560 จ้างพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานในอัตราค่าจ้างรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
2807/2560 จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
2688/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
669/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ค.บ. ปี ชั้นปีที่ 4
2234/2560 แต่งตั้งคณะวิทยากรตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร (เพิ่มเติม)
2236/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานรับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
0014/2560 เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุประจำ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
1016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
1010/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลุยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564
803/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ปั่นตามพ่อ ครั้งที่ ๒ "Bike Follow the King #2" และรณรงค์ป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ ปี ๒๕๖๐ (11-17 เมษายน 2560) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
263/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
3617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
789/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
786/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
873/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
872/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
414/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างค่ารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์
280/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
415/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
396/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
361/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
324/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
514/2560 แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนตั้งแต่งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๘
477/2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกาาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
567/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกความเป็นครูและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกาาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
500/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมายและวางแผนสำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดลำปาง"
656/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะครุศาสตร์
658/2560 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี
657/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
654/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
655/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
653/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
651/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
625/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
621/2560 แต่งตั้งผู้รักษาข้าราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
251/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA โดยนักศึกษาจำนวน 6 ด้าน "COMPUTER EDUCATION GAME"
611/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18
648/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม)
2828/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทบทวนความรู้และจัดสอบวัดผลความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Exit-Exam)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5
1895/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสถานที่และจารจรงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง
1878/2560 แต่งตัั้งคระกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง'60
1905/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร
1936/2560 แต่งตั้งคณะวิทยากรตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร
2320/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชรัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
1537/2560 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานรับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
671/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3077/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
1892/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
133ศ/2560 แต่งตั้งคณะทำงาน และคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บข้อมูลชุมชนและการใช้เครื่องมือวิจัย ภายใต้
1007/2560 แต่งตั้ฃคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองขอฃชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
1536/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลสถาบันอุมดมศึกษาและจัดส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1864/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
671/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
199/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการอบรมทักษะชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
200/2560 แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9"
248/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
249/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
1447/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการในพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560
1583/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี
1582/2560 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ4ปีเทียบโอนรายวิชา
1294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
250/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1467/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา
1448/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน ตรวจข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
1491/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู
1490/2560 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานเงินกองทุนคณะครุศาสตร์
1487/2560 แต่งตั้งกรรมการโครงการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อแก่ครูและผู้ปกครอง รร.ตชด
290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
68/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครูและผู้ดูแลเด็กเลกโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560
67/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดแก่ครูและนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560
024/2560 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาชุดฝึกจิตลักษณะเจตคติและความสุขในการทำงานของบุคลากร
0009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
967/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติระดับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ปละระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
896/2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ และประมวลผลสอบการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
387/2560 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์
1219/2560 แต่งตัังคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
403/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1221/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
1175/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
363/2560 แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนชุมนุมคอมพิวเตอร์แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
1032/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1126/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1108/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์
335/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีล้านนา

 

 

©2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง