จัดการคำสั่ง (admin)

คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ (เปิดกล่องค้นหา กดปุ่ม F3)
96 รายการ

0184/2561 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.สาธิตฯ
90/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2/2560
3326/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการประกวดราคาสินค้าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1879/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริฯ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560
3282/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"
1090/2560 แต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ เป็นเวรประจำสำนักงานคณะครุศาสตร์
2452/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเบ็กทรอนิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา
2830/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559
2712/2560 จ้างพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานในอัตราค่าจ้างรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
2807/2560 จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
2688/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
669/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ค.บ. ปี ชั้นปีที่ 4
2234/2560 แต่งตั้งคณะวิทยากรตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร (เพิ่มเติม)
2236/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานรับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
0014/2560 เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุประจำ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
1016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
1010/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 19
598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลุยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564
803/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ปั่นตามพ่อ ครั้งที่ ๒ "Bike Follow the King #2" และรณรงค์ป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ ปี ๒๕๖๐ (11-17 เมษายน 2560) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
263/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
3617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
789/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
786/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
873/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
872/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
414/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างค่ารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์
280/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
415/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
396/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
361/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
324/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
514/2560 แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนตั้งแต่งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๘
477/2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกาาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
567/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกความเป็นครูและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกาาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
500/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมายและวางแผนสำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดลำปาง"
656/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะครุศาสตร์
658/2560 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี
657/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
654/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
655/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
653/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
651/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
625/2560 แต่งตั้งและถอดถอนรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
621/2560 แต่งตั้งผู้รักษาข้าราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
251/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA โดยนักศึกษาจำนวน 6 ด้าน "COMPUTER EDUCATION GAME"
611/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18
648/2560 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม)
2828/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทบทวนความรู้และจัดสอบวัดผลความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Exit-Exam)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5
1895/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสถานที่และจารจรงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง
1878/2560 แต่งตัั้งคระกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง'60
1905/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร
1936/2560 แต่งตั้งคณะวิทยากรตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร
2320/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชรัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
1537/2560 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานรับเงินรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
671/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3077/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
1892/2560 แต่งตั้งผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
133ศ/2560 แต่งตั้งคณะทำงาน และคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บข้อมูลชุมชนและการใช้เครื่องมือวิจัย ภายใต้
1007/2560 แต่งตั้ฃคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองขอฃชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
1536/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลสถาบันอุมดมศึกษาและจัดส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1864/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
671/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
199/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการอบรมทักษะชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
200/2560 แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9"
248/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
249/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
1447/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการในพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560
1583/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี
1582/2560 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ4ปีเทียบโอนรายวิชา
1294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
250/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1467/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา
1448/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน ตรวจข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
1491/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู
1490/2560 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานเงินกองทุนคณะครุศาสตร์
1487/2560 แต่งตั้งกรรมการโครงการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อแก่ครูและผู้ปกครอง รร.ตชด
290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
68/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครูและผู้ดูแลเด็กเลกโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560
67/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดแก่ครูและนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560
024/2560 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาชุดฝึกจิตลักษณะเจตคติและความสุขในการทำงานของบุคลากร
0009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
967/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติระดับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ปละระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
896/2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ และประมวลผลสอบการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
387/2560 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์
1219/2560 แต่งตัังคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
403/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1221/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
1175/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
363/2560 แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนชุมนุมคอมพิวเตอร์แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
1032/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1126/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1108/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์
335/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีล้านนา

 

 

©2016 Personal Information System PIS | www.edulpru.com