Personal information System  
ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)

ข้อมูลบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พ.ราชการ
วิชาการ
สนับสนุน
รายวัน
รวม
สำนักงานคณบดี 1 1 0 15 6 23
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 6 0 0 7
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 9 0 0 9
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 10 0 0 10
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 0 9 0 1 11
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 4 0 0 4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาการปรึกษาฯ 0 0 6 1 0 7
สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา 0 0 7 0 1 8
หลักสูตร ป.บัณฑิต 2 0 3 2 0 7
รวมบุคลากร 6 1 61 18 8 94


แยกตามประเภท
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 66 คน
สายสนับสนุน 28 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 92 คน
ลาศึกษาต่อ 2 คน


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 38 คน
อาจารย์ ดร. 16 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 9 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 0 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 25 คน
ปริญญาโท 42 คน
ปริญญาตรี 19 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน©2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง