ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)

ข้อมูลบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ขรก. พรก. วชก. สนน. พรว. รวม
สำนักงานคณบดี 1 1 0 19 7 28
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 5 0 0 6
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 12 0 0 12
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 0 10 0 0 11
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 0 10 0 0 11
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา 0 0 7 0 0 7
พื้นฐานการศึกษา 0 0 0 0 0 0
หลักสูตร ป.บัณฑิต 2 0 3 3 0 8
รวมบุคลากร 7 1 66 22 7 103


แยกตามประเภท
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 72 คน
สายสนับสนุน 31 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 99 คน
ลาศึกษาต่อ 4 คน


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 43 คน
อาจารย์ ดร. 15 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 10 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 0 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 26 คน
ปริญญาโท 47 คน
ปริญญาตรี 21 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน©2016 Personal Information System PIS | www.edulpru.com