ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)

ข้อมูลบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ขรก. พรก. วชก. สนน. พรว. รวม
สำนักงานคณบดี 1 1 0 19 6 27
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 5 0 0 6
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 12 0 0 12
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 0 10 0 0 12
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2 0 10 0 0 12
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 0 0 8 0 0 8
สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา 1 0 7 0 0 8
พื้นฐานการศึกษา 1 0 0 0 0 1
หลักสูตร ป.บัณฑิต 1 0 1 3 0 5
รวมบุคลากร 10 1 66 22 6 105


แยกตามประเภท  

จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 75 คน
สายสนับสนุน 30 คน

จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 100 คน
ลาศึกษาต่อ 5 คน

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 45 คน
อาจารย์ ดร. 16 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 10 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 0 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน

จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 25 คน
ปริญญาโท 51 คน
ปริญญาตรี 20 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน©2016 Personal Information System PIS | www.edulpru.com