KM - ระบบการจัดการเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์
KM EDULPRU    

KM - ระบบการจัดการเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

ระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management
สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพิ่มเรื่องเล่าของท่าน คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ

ชื่อผู้ใช้
รหัสประจำตัวพนักงาน
รหัสผ่าน
ว/ด/ป เกิด ววดดปปปป

แผนจัดการความรู้
องค์ความรู้
ภาพกิจกรรม
รางวัล KM Awards
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บไซต์ KM

สมุดเล่มเล็ก ปี 2560สมุดเล่มเล็ก ปี 2559สมาชิก KM คณะครุศาสตร์
กชพรรณ เขมเกื้อกูล
กุลวธู สิงห์คำ
ดวงฤดี สนิทนวน
ทัศพร ศรีวาลา
ธีระพงษ์ หงษ์สาม
นารี บุบผากอง
ปิ่นอนงค์ หน่องาม
ภัสสร อุ่นผูก
วิมลรัตน์ หน่องาม
วิรดา ยาวิชัย
วีระชัย รินดวงดี
ศักดิ์ชัย บุญเต็ม
ศิริรัตน์ สวนสี
ศิริลักษณ์ พิลัยหล้า
อัญชนา ศรีวรรณบุตร
อานนท์ นันตาปลูก
อารีรัตน์ วงศ์สายทอง
อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
เจมขวัญ ศรียอด
เพชรรัตน์ กิติคำ
เวณุกรรณ พุฒใจกาเรื่องเล่าจากสมาชิก KM (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

ชื่อเรื่อง : การบริการด้วยใจด้วยความเต็มใจ
โพสต์เมื่อ 2017-07-05 10:21:24
ทัศพร ศรีวาลา เล่าว่า...
เกี่ยวกับบริการด้านการเงินและจัดซื้อ/จัดจ้าง แก่อาจารย์ บุคลากร เป็นการประสานงานเกี่ยวกับงานเอกสารทางการเงิน เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้การบริการด้วยความเต็มใจด้วยวาจาที่สุภาพ ยิ้มแย้ม ซึ่งรับฟังคำถามและตอบคำถาม และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินหากไม่สามารตัดสินใจได้จะแนะนำให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาต่อไป
- ตัวอย่างการบริการที่เราได้ทำคือ
ด้านการเงิน จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงิน เช่น การแจ้งอาจารย์มารับเช็คค่าวัสดุหรือค่าเอกสาร หรือเกี่ยวกับสัญญายืมเงิน ที่เราได้รับมาจากธุรการที่รับมาจากการเงินมหาวิทยาลัย โดยที่เราจะแจ้งทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
ด้านพัสดุ คือช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยที่เราได้ให้บริการกับอาจารย์ เช่น การแจ้งอาจารย์มาเซ็นต์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นผู้เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการตรวจรับ หรือผู้รับของ
- สิ่งที่ได้รับคือ ได้รับคำชมจากอาจารย์ว่าเป็นคนใจเย็น ละเอียด เหมาะสมที่ทำหน้าที่ด้านการเงินนี้ จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจกับคำติชมและทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานและจะทำให้ดีขึ้นต่อไป หากส่วนไหนยังขาดตกบกพร่องก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจต่อไป


ชื่อเรื่อง : เอกสารที่หล่นหาย
โพสต์เมื่อ 2017-07-03 19:53:02
วิมลรัตน์ หน่องาม เล่าว่า...
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. มีคุณครูคนหนึ่ง มาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ณ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ ปรากฏว่าคุณครูได้ลืมวางเอกสารสำคัญ (ใส่ไว้ในซองสีน้ำตาล 2 ซอง) ไว้ท้ายรถยนต์ด้านนอก หาพบ 1 ซองหล่นบริเวณ 3 แยกหน้าอาคาร 7 และอีก 1 ซองไม่ทราบว่าหล่นหายบริเวณใด จึงมาสอบถาม น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สายทอง นักวิชาการศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ โดยประมวลเหตุการณ์ได้ดังนี้
น.ส.อารีรัตน์ : ได้ให้ความช่วยเหลือโดยช่วยหา สอบถามแม่บ้าน และผู้ที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่พบแต่อย่างใด
คุณครู : รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญมาก คุณครูยอมเสียเวลาติดตามหาเอกสารที่หาย ทำให้ต้องไปทำธุระอื่นล่าช้า
น.ส.อารีรัตน์ : ได้แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อขอดูภาพจากวงจรปิด
คุณครู : ได้มาติดต่อขอดูภาพบันทึกจากวงจรปิดประจำอาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หน.สนง. : ได้มาจัดการสืบค้นภาพบันทึกจากวงจรปิดด้วยตนเอง จนทราบว่าเอกสารอีก 1
ซองนั้นยังคงค้างอยู่ท้ายรถ และวิ่งเลยคณะครุศาสตร์ไปยังคณะมนุษยศาสตร์
คุณครู : เกิดความรู้สึกดีขึ้น รู้ว่าจะต้องไปติดตามเอกสารต่ออย่างไร
หน.สนง. : ได้ให้ น.ส.ภัสสร อุ่นผูก เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
น.ส.ภัสสร : ได้ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อหายพบภายหลัง
แม่บ้าน : ได้ประสานกับคณะมนุษยศาสตร์ว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่คณะมนุษยศาสตร์หรือไม่ ทำให้ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บได้และนำส่งที่สาขาวิชาดนตรี เนื่องจากเอกสารคุณครูสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ และแจ้งให้คุณครูไปติดต่อรับคืนได้ที่สาขาวิชาดนตรี

เหตุการณ์นี้หากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่มี Service Mind คิดว่า ไม่ใช่หน้าที่ ธุระไม่ใช่ คงไม่สามารถช่วยคุณครูตามหาเอกสารที่หล่นหาย แต่ทุกคนพยายามช่วยเหลือตามกำลังและโอกาสที่สามารถช่วยได้ ผลที่เกิดทำให้คุณครูเกิดความรู้สึกที่ดีที่ได้รับความช่วยเหลือและมีโอกาสติดตามเอกสารคืนได้

ชื่อเรื่อง : Service Mind
โพสต์เมื่อ 2017-06-30 15:04:10
ศิริลักษณ์ พิลัยหล้า เล่าว่า...
1 ในการบริการที่ดีก็คือตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm)
พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมี
จิตใจในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย
จะทําให้เราและองค์เกิดภาพลักษณที่ดีในการชวยเหลือผูรับบริการ

ชื่อเรื่อง : Service Mind บริการด้วยความเต็มใจ
โพสต์เมื่อ 2017-06-29 10:52:52
วิมลรัตน์ หน่องาม เล่าว่า...
ตั้งแต่มาทำงานวันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกประทับใจหลาย ๆ อย่าง และได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนรู้ด้วยซ้ำ การทำงานให้บริการด้วยไมตรีจิต ตั้งใจและเต็มใจในการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการด้วยใจ บริการด้วยรอยยิ้ม และให้บริการงานทุกงานไม่เกี่ยงงาน ให้บริการสนับสนุนทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วยความเต็มใจ ถึงแม้บางครั้งการทำงานจะต้องใช้เวลาในการทำก็ตาม เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เต็มความสามารถ เช่น เรื่องนักศึกษาขอย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียนฝึกสอนบางครั้งนักศึกษามาแบบร้อนใจมาก เราก็ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ค่อยๆอธิบายวิธีแก้ไข การทำงานทุกอย่างทุกหน้าที่ไม่ภาระงานนั้นจะหนักหนาแค่ไหน ขอแค่เรามีความตั้งใจ รักในสิ่งที่ทำ เราก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความประทับใจกับผู้รับบริการค่ะ

ชื่อเรื่อง : การนำเทคนิค Service Mind มาใช้ในงานวางแผนและประกันคุณภาพ
โพสต์เมื่อ 2017-06-27 11:31:59
อัญชนา ศรีวรรณบุตร เล่าว่า...
โดยส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะพยายามทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด แต่บางครั้งเนื่องจากงานแผนและงานประกันคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับงานหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการให้บริการที่ดี ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยส่วนใหญ่วิธีการที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการคือ ยิ้มทักทาย ยินดีรับเรื่อง/ให้ข้อมูล แม้ไม่ใช่งานของตนเอง เพื่อให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกว่ามาติดต่อประสานงานแล้วเสียเวลาเปล่า หรือไม่ได้อะไรกลับไปเลย เนื่องจากบางครั้งงานที่ผู้มาติดต่ออาจจะเกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายอื่นมากกว่า แต่เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่ว่าง ก็จะพยายามรับเรื่องหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน เพื่อให้ผู้มาติดต่อทราบข้อมูลหรือวิธีการที่จะดำเนินการต่อไป เพราะหากบอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ อาจารย์ไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหน ไม่รู้จะเข้ามากี่โมง ก็จะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเสียเวลาเปล่า ไม่ได้อะไรเลย และเกิดความไม่ประทับใจทั้งต่อตัวเรา และองค์กร ถ้าในกรณีที่เราไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย ก็จะพยายามติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจจะถามเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น แจ้งแก่ผู้มารับบริการ อย่างน้อยในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลย ก็จะบอกชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ต่อไป โดยในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ และมีหางเสียง เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

ชื่อเรื่อง : งานห้องสมุด การมีหัวใจบริการ (Service Mind) สู่บริการที่เป็นเลิศ
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 14:23:08
กุลวธู สิงห์คำ เล่าว่า...
สำหรับงานห้องสมุด งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุกระดับ สำหรับงานบริการของห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มีส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษา อาจารย์ มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น งานบริการเป็นงาน ที่ห้องสมุดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ประเภทของงานบริการห้องสมุด
งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง สำหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์โดยทั่วไป มีดังนี้
1. บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด
2. บริการยืม - คืน คือบริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุด เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การแนะนำแก่นักนักศึกษา ส่วนใหญ่ห้องสมุดจะจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด เป็นต้น
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด
6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็ว
7.บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว
8. บริการอื่นๆ ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบริหาร และครู-อาจารย์ ในการขอใช้ห้องสมุดเพื่อประชุมปรึกษาหารือ


เทคนิคที่สำคัญของการบริการห้องสมุด คือ
1. การจัดบรรยากาศห้องสมุด ให้น่าเข้าใช้บริการ สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การต้อนรับ การต้อนรับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” ความรู้สึกนี้จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏบนใบหน้า และกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะนำไปสู่ผลความสำเร็จ อย่าลืมว่า “การยิ้ม” คือ การเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี”
3. ปฏิสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับบริการ ด้วยการสร้างความเป็นกันเอง และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อด้วยการซักถาม ด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เช่น สวัสดีค่ะ...มาติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/จะให้ช่วยอะไรไหมค่ะ.../ต้องการหนังสือเรื่องอะไรค่ะ เป็นต้น ความเต็มใจก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการเช่นกัน ถ้าหากไม่สามารถทำตามความต้องการขอผู้ใช้บริการ ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคำ หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริง ๆ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะมีข้อขัดข้อง หรือความจำเป็น
4. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด ตั้งแต่การต้อนรับ ด้วยกิริยาท่าทาง น้ำเสียงและภาษาที่สุภาพ ไพเราะ มีหางเสียง การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังที่จะได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร และบริการอย่างเต็มที่
6. การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่นการติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้ำใจในการให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุกคน การใช้เทคโนโลยี เช่น Web site ต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูล ข่าวสารจะช่วยเสริมให้บริการเป็นไปด้วยดี


ชื่อเรื่อง : บริการงานวิจัย
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 14:16:26
พวงรัตน์ คมคง เล่าว่า...
SERVICE MIND การให้บริการที่ดีของงานวิจัย
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเอกสาร เช่น การจัดทำประกาศ สัญญาทุน และเตรียมเอกสารทำเรื่องเบิกเงินเงินวิจัยงวดต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมีในงานคือ
-มีความรวดเร็ว ไม่ให้ผู้รับบริการคอยนานเกินไป
-มีความถูกต้องชัดเจน
-ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้รับบริการประทับใจ และอยากขอความ
ช่วยเหลือ
-สื่อสารตรงประเด็น
-พูดด้วยน้ำเสียงไพเราะ
-มีความจริงใจในการให้บริการ

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานให้ผู้ขอรับบริการ โดยยึดหลัก ททท (ทำทันที)
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 14:09:11
เจมขวัญ ศรียอด เล่าว่า...
ความประทับใจเริ่มแรกคือการกล่าวทักทายสวัสดี และถาม “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” อาจารย์ที่มาหาเรา มีเรื่องขอความช่วยเหลือแน่นอน ให้เสนอตัวให้บริการอาจารย์ และทำทันที เพื่อให้คณาจารย์หรือผู้ขอรับบริการ(ขอความช่วยเหลือ)ได้รับความพึงพอใจ
ในการณีการขอรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ถึงแม้ว่าทางคณะจะมีไว้บริการบนระบบสารสนเทศแล้วก็ตาม หรือถึงแม้เราจะถ่ายเอกสารแบบฟอร์มไว้บริการในล็อกเกอร์แล้วก็ตาม อาจารย์ท่านทราบอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้ามาหาเรา เราก็ต้องไปหยิบหรือปริ้นให้ ถือว่าเป็นการบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สนับสนุนการทำงาน อันจะสร้างความประทับใจ
การขอปริ้นงาน หรือขออาจารย์มาถ่ายเอกสาร ควรสอบถาม เสนอให้ความช่วยเหลือ
การบริหารค้นคำสั่ง คำสั่งไปราชการ คำสั่งแต่งตั้ง เมื่ออาจารย์มาขอ ให้ช่วยค้น หรือปริ้นให้เลย
ไม่แสดงอาการหรือชักสีหน้าใส่ ไม่เลือกบริการเฉพาะบางคน

กรณีไม่ว่าง ให้แจ้งอาจารย์ทราบว่าเราติดภารกิจอะไร และคิวของท่านจะได้เมื่อไหร่ โดยแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้ ภายใน ระบุเวลา เช่นก่อนบ่ายสอง พรุ่งนี้เช้า
ข้อสำคัญคืออย่าลืมภาระงานหลักของตัวเอง (ถึงแม้ว่า หน่วยงานตระหนักถึงการให้บริการเป็นหนึ่งแก่คณาจารย์ แต่ต้องให้ความสำคัญกับงานหลักของตนเองด้วย)

ชื่อเรื่อง : การมีโอกาสให้บริการที่ดี
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 13:58:04
กชพรรณ เขมเกื้อกูล เล่าว่า...
การให้บริการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เป็นสิ่งที่ทำเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมบอกต่อปากต่อปาก ทำอย่างไรให้ผู้ติดต่องานคิดถึงเรา ทำอย่างไรให้ผู้ติดต่อกลับมาหาเราอีก Service mind คือทำหน้าที่รับผิดชอบมุ่งเน้นเรื่องการบริการที่ให้ความสะดวกกับผู้รับบริการเป็นหลัก และเกิดการบอกต่อด้วยความประทับใจ Service mind คือ บุคคล ที่มีบริการผู้รับบริการด้วยหัวใจและ จากอุปนิสัย ไม่ใช่เพียงหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่คือการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือจากใจ โดยนำทั้ง 2 สิ่งมาผนึกรวมกัน ทำให้เกิดพลังการบริการต่อการทำ Service mind ให้แข็งแรงขึ้น ถ้าถามว่า องค์กรต้องการ ทีม Service mind หรือ อยากได้พนักงานที่มี Service mind แน่นอน คำตอบก็คือ องค์กรต้องการพนักงานที่มี Service mind สูงเพื่อเข้าทีม Service mind
ยกตัวอย่างประสบการณ์ตรง กรณีพนักงานคือตัวเอง
ป้า: น้องเจ้า ๆ ป้ามามอบตัวหลานคะ
ดิฉัน: สวัสดีเจ้า ต้องไปที่ตึกโอฬารคะ
ป้า: แต่พอดีว่ามันหมดเวลาที่เค้ารายงานตัวแล้ว ป้าหาเงินไม่ทันคะ มันต้องใช้ตังเยอะ วันนี้ป้าหาได้แล้วคะ
ดิฉัน: งั้นลองติดต่อที่ตึกโอฬารดูนะคะ
ป้า : ตึกโอฬารอยู่ไหนคะ
ดิฉัน: (เดินออกไป)แล้วพยายามบอกทาง อย่างไร ป้าเค้าก็ไม่เข้าใจ จึงบอกว่า เดวหนูจะไปส่ง หนูจะเอารถมอเตอร์ไซต์ ขับนำหน้านะคะ ป้าตามมานะคะ
ป้า: ไปรถป้าก็ได้ เดี๋ยวป้ากลับมาส่ง
ดิฉัน: ไม่เป็นไรคะ เดี๋ยวตามหนูมานะคะ
ป้า: อีน้องหยังมาดีแต้ว่า ขอบคุณจ๊าดนักน่อ
พอไปถึง ก็พาป้าไปแจ้งกองบริการการศึกษา ทางกองแจ้งว่าต้องรอพบผอ.ต้องตา ซึ่งกำลังประชุมอยู่ ป้าบอกว่าให้ดิฉันอยู่เป็นเพื่อนได้ไหม และดิฉันก็ตกลงและ ก็นั่งรอ กับป้า สักครู่ผอ.ต้องตาก็เข้ามาและป้าก็ไปพบ ผอ.ต้องตา และผอ.ก็ใจดี อนุญาตให้รายงานตัวได้ ป้าเลยต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง ซึ่งป้าเตรียมมาครบ และก็ถึงเวลาไปชำระเงินที่การเงิน
ป้า : น้อง ป้าเตรียมเงินมา น้องช่วยนับหน่อย(ป้าล้วงออกมา แบงค์ 20 ล้วน ๆ) แต่การเงิน ก็คือ ทำหน้าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรเมื่อเห็นเงิน แบงค์ 20 จำนวนมากและมีเหรียญปะปนมาพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องจริง แล้วเจ้าหน้าที่การเงินก็บอกให้รอ ด้วยน้ำเสียง ไม่ค่อยดีนัก และให้รอสักพัก ใหญ่ ๆ
ดิฉัน: (ความรู้สึกคือสงสารป้า) ได้แต่เงียบ แล้วบอกว่ารอสักกำน่อเจ้า หลังจาที่ชำระเงินเรียบร้อย ดิฉันจึงขอตัวกลับ ป้าเดินมาแล้วยกมือไหว้ บอกว่าถ้าบ่าได้น้องหลานป้า คงไม่ได้เรียน เลยบอกว่า บ่าเป็นหยังเจ้า
พอมานั่งที่คณะฯสักพัก ทำงานจนมองดูนาฬิกา อ้าวเที่ยงแล้วเหรอ แหงนหน้ามอง ไปที่หน้าต่างกระจก ปรากฏว่า ป้านั่งอยู่ตรงนั้น จึงตกใจว่า อ้าวแล้วทำไมยังกลับ มีปัญหาอะไรหรือป่าว
ดิฉัน: ป้าคะยังไม่เรียบร้อยเหรอคะ
ป้า: เรียบร้อยดี แต่ป้ามารอหนู หนูดีกับป้าจัง ป้าอยากพาหนูไปกินข้าวด้วยกัน
ดิฉัน: ไม่เป็นไรคะ ไม่เป็นไร หนูอยากช่วยป้าค่า ....
และเดินไปส่งป้าขึ้นรถกลับ...... แต่ลึก ๆในใจก็ยังคิดว่า ดิฉันทุ่มเทเกินไปไหม แต่ถ้ามองกลับย้อนมาถึงตัวเองว่า ถ้าเป็นเราเป็นป้าคนนั้น เราก็คงต้องการคนช่วยเหลือเราเช่นกัน....ดีใจที่ได้ช่วยป้า

"จงคิดเสมอ... เราคือคนใจดี
จงคิดเสมอ... เค้ามาหาเพราะต้องการความช่วยเหลือ
จงคิดเสมอ.. ว่าเราช่วยผู้รับบริการได้ทุกครั้ง
จงคิดเสมอ.. การดูแลคนที่มารับบริการทำให้เราเก่งและแกร่งมากขึ้น….
จงคิดเสมอ.. ว่าการคิดบวก คิดดี พูดดี ทำดีกับผู้รับบริการ
ทำให้เราเป็นต่อ และสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเยี่ยมยอด"
กชพรรณ เขมเกื้อกูล

ชื่อเรื่อง : Service Mind ให้ความช่วยเหลืออาจารย์อาวุโส ในการสอนใช้งานคอมพิวเตอร์
โพสต์เมื่อ 2017-06-24 15:13:02
อานนท์ นันตาปลูก เล่าว่า...
เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากๆ ซึ่งทุกสิ่งอย่างก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ทั้งในการทำงาน การส่งงาน การตรวจงาน โดยการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ก็จะมี Software ที่แตกต่างกันไปในการใช้งานแต่ละส่วน โดยจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องนี้

เหตุการณ์นี้เกิดจากการที่อาจารย์อาวุโส ได้มาขอความช่วยเหลือในการใช้เครื่องคอมฯ ในการตรวจงานนักศึกษา ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่าไหร่ จึงมีความลำบากในการที่จะใช้งาน เพราะกลัวจะทำเครื่องพังเสียหาย ผมในฐานะผู้ให้บริการจึงได้อธิบาย และยกตัวอย่างให้อาจารย์อาวุโสได้เข้าใจว่า การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น อาจารย์ไม่ต้องกลัวพัง เพราะการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับใช้งานมือถือนั่นเอง

เมื่อได้ทำการอธิบายเพื่อไม่ให้อาจารย์อาวุโสกลัวในการใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานอย่างใกล้ชิด และคอยให้ความการช่วยเหลือทุกขั้นตอน จนอาจารย์อาวุโสเกิดความชำนาญ จนสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องอธิบาย และจะคอยบอกอาจารย์ตลอดว่าถ้าเกิดติดขัดปัญหาอะไรตรงไหน ก็สามารถเรียกได้ตลอดเวลา

เหตุการณ์การนี้ทำให้รู้ว่า การที่ให้บริการผู้อื่นด้วยใจ (Service Mind) ทำให้เรามีความสุขใจที่ได้สอนให้ผู้อื่นกล้าที่จะลองในสิ่งใหม่ๆ โดยที่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอที

ชื่อเรื่อง : Service Mind กับการให้ความช่วยเหลือคุณครูที่ทำเอกสารหล่นหาย
โพสต์เมื่อ 2017-06-23 17:03:21
วีระชัย รินดวงดี เล่าว่า...
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. มีคุณครูคนหนึ่ง มาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ณ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ ปรากฏว่าคุณครูได้ลืมวางเอกสารสำคัญ (ใส่ไว้ในซองสีน้ำตาล 2 ซอง) ไว้ท้ายรถยนต์ด้านนอก หาพบ 1 ซองหล่นบริเวณ 3 แยกหน้าอาคาร 7 และอีก 1 ซองไม่ทราบว่าหล่นหายบริเวณใด จึงมาสอบถาม น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สายทอง นักวิชาการศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ โดยประมวลเหตุการณ์ได้ดังนี้
น.ส.อารีรัตน์ : ได้ให้ความช่วยเหลือโดยช่วยหา สอบถามแม่บ้าน และผู้ที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่พบแต่อย่างใด
คุณครู : รู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญมาก คุณครูยอมเสียเวลาติดตามหาเอกสารที่หาย ทำให้ต้องไปทำธุระอื่นล่าช้า
น.ส.อารีรัตน์ : ได้แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อขอดูภาพจากวงจรปิด
คุณครู : ได้มาติดต่อขอดูภาพบันทึกจากวงจรปิดประจำอาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หน.สนง. : ได้มาจัดการสืบค้นภาพบันทึกจากวงจรปิดด้วยตนเอง จนทราบว่าเอกสารอีก 1
ซองนั้นยังคงค้างอยู่ท้ายรถ และวิ่งเลยคณะครุศาสตร์ไปยังคณะมนุษยศาสตร์
คุณครู : เกิดความรู้สึกดีขึ้น รู้ว่าจะต้องไปติดตามเอกสารต่ออย่างไร
หน.สนง. : ได้ให้ น.ส.ภัสสร อุ่นผูก เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
น.ส.ภัสสร : ได้ประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อหายพบภายหลัง
แม่บ้าน : ได้ประสานกับคณะมนุษยศาสตร์ว่า มีใครเก็บและนำเอกสารที่หล่นหายไปส่งที่คณะมนุษยศาสตร์หรือไม่ ทำให้ทราบว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บได้และนำส่งที่สาขาวิชาดนตรี เนื่องจากเอกสารคุณครูสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ และแจ้งให้คุณครูไปติดต่อรับคืนได้ที่สาขาวิชาดนตรี

เหตุการณ์นี้หากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่มี Service Mind คิดว่า ไม่ใช่หน้าที่ ธุระไม่ใช่ คงไม่สามารถช่วยคุณครูตามหาเอกสารที่หล่นหาย แต่ทุกคนพยายามช่วยเหลือตามกำลังและโอกาสที่สามารถช่วยได้ ผลที่เกิดทำให้คุณครูเกิดความรู้สึกที่ดีที่ได้รับความช่วยเหลือและมีโอกาสติดตามเอกสารคืนได้

 

 


KM - ระบบการจัดการเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์
พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง