หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอน มี 13 สาขาวิชา ดังนี้

คณะครศาสตร์
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาภาษาไทย
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
1. สาขาวิชาเคมี
2. สาขาวิชาฟิสิกส์
3. สาขาวิชาชีววิทยา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. สาขาวิชาภาษาจีน

คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

     
top
Top up