เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

t

 

ประวัติความเป็นมา

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2521 และหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ในปี พ .ศ. 2527

     เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527” มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ทำให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอาทิ มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

     ในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคนอกเวลา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารจัดการ และภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ในปีการศึกษาปัจจุบัน

 

ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร ปี พ.ศ. 2560 - ปัจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ปี พ.ศ. 2556 - 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปี พ.ศ. 2552 - 2556
รองศาสตราจารย์ไพทูรย์ เวทการ ปี พ.ศ. 2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ปี พ.ศ. 2547 - 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เมืองพรวน ปี พ.ศ. 2546 - 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ปี พ.ศ. 2542 - 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ถวิล ปี พ.ศ. 2538 - 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โค้วตระกูล ปี พ.ศ. 2536 - 2538
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ เย็นสบาย ปี พ.ศ. 2533 - 2536
อาจารย์วีระพล สงวนตระกูล ปี พ.ศ. 2529 - 2533
อาจารย์วันชัย เมืองพรวน ปี พ.ศ. 2525 - 2529
อาจารย์บัณฑิต วรกูลศุกรีเขต ปี พ.ศ. 2523 - 2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ นิ่มมา ปี พ.ศ. 2519 - 2523
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมอดุลย์ ปี พ.ศ. 2518 - 2519
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมอดุลย์ ปี พ.ศ. 2516 - 2518

 

เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการบริหารคณะ นโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการพัฒนา

 

 


     
top
Top up