ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

t

ปรัชญา

     ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

     คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่น

  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ

  3. ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง (Work-Based Professional Development)

  4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

 

เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการบริหารคณะ นโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการพัฒนา

 

 


     
top
Top up