คณะกรรมการบริหารคณะ

t

ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

นายวีระชัย รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการบริหารคณะ นโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการพัฒนา

 

 


     
top
Top up