นโยบายการบริหารงาน

t

นโยบายการบริหารงาน

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สูงสุด

2. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอย่างเข้มข้นและมีความต่อเนื่อง

3. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำประโยชน์สู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

4. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการให้สามารถนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. สืบสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของคณะเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษา สามารถ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามา เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ การศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ

6. สนับสนุนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของทุกหน่วยงานและนำข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ

 

 

เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการบริหารคณะ นโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการพัฒนา

     
top
Top up