เป้าหมายการพัฒนา

t

1. ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และตรงกับความต้องการของสังคม
1.2 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและความเป็นนานาชาติ
1.4 การจัดการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
1.5 นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนเป็นผู้มีวินัย
1.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

2. ด้านการวิจัย

2.1 มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2 มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
2.3 มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการผลิตในเชิงพาณิชย์
2.4 มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้าง ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมแก่นักวิจัย

3. ด้านการบริการวิชาการ

3.1 มีผลงานการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
3.2 มีผลงานการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3.2 มีผลงานการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และการพัฒนาอันเกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน
3.4 มีผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเด็นด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
4.2 มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.3 มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการ

5.1 มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
5.3 มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
5.4 มีวัฒนธรรมด้านจิตสาธารณะ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร และมีภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใช้ในการตัดสินใจ และประเมินสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
5.6 มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการบริหารคณะ นโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการพัฒนา

     
top
Top up