หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Greduate Diploma Program in Teaching Profession : Grad.Dip. (Teaching Profession)

 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

 


     
top
Top up