หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต Master of Education (M.Ed.)
  1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  3. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา 1 ปี ระดับปริญญาโท 2 ปี

 


     
top
Top up