ตารางการใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน อาคาร 1 และ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ห้องประชุมกาซะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 (35 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้องประชุมทองกวาว อาคาร 1 ชั้น 2 (50-80 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้อง Microteaching อาคาร 1 ชั้น 2 (40 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร 7 ชั้น 3 (32 ที่นั่ง *ผู้สอน 1 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
กระดานอัจฉริยะ
โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้องประชุมเล็ก สนง. คณบดี อาคาร 1 ชั้น 1 (10 ที่นั่ง)
ไม่มีอุปกรณ์โสตฯ

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้องเรียนต่างๆ อาคาร 1 และ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
ไมโครโฟน
โปรเจคเตอร์

เขียนใบขอใช้ห้องได้ที่ฝ่ายธุรการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม