21st Century Skills

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศ.นพ.วิจารณ์

- How Learning Works
- การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร
- การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ศ.นพ.วิจารณ์
- ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง
- ถอดความปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สู่คุณภาพเยาชนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21-23 พค 2557
- วิถีสร้างการเรียนรู้เพิ่อศิษย์ นพ.วิจารณ์
- สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
- เอกสารประกอบปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21
- คู่มือครูToolkit for 21st Century
- โครงการวิจัย เรื่อง การกำหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สกศ.

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้ http://www.youtube.com/watch?v=Pr_bG72nBpk   ( วีดีโอ 1 )

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา โดย เซอร์ เคน โรบินสัน

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้ http://www.youtube.com/watch?v=cqIN23pNqsE   ( วีดีโอ 2 )