EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

INTENSIVE CU-TEP

๊ืUnplugged coding สนุกกับ วิทยาการคำนวณ

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

HELLO RUBY : ผจญภัยไปกับ Coding

เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย Scratch

ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 5 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 4 การด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 3 ความสามารถในการแข่งขัน

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 2 ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 1 คุณภาพการศึกษาไทย

รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร)

© 2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง