EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

ความรู้เรื่องวัคซีนโควิค 19

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ครู ผู้สร้างนวัตกรรม

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

INTENSIVE CU-TEP

๊ืUnplugged coding สนุกกับ วิทยาการคำนวณ

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

HELLO RUBY : ผจญภัยไปกับ Coding

เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย Scratch

ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน

รายงานเฉพาะเรื่องที่ 5 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม

© 2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง