Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (11)


นางสาวดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายเกษตร วงศ์อุปราช
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน เลขานุการสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวสุจิตรา ปันดี
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปริตต์ สายสี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปริญญภาษ สีทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวดวงฤดี สนิทนวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง