ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4)


นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์

ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน เลขานุการสาขาวิชา

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางปณตนนท์ เถียรประภากุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง