ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้องเรียน Google Meet : https://meet.google.com/sri-yzcp-oho
ควร Login ด้วย Gmail ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ รหัสนักศึกษา@g.lpru.ac.th

Login เข้าสู่ระบบ


ช่องทางการติดต่อสื่อสารwww.edulpru.com/pramote

www.facebook.com/pramotelprued

 08 6913 1769

 pramotelpru@hotmail.com