ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 299
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD299 2562 สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุน มรภ.-สกว. สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
  วิทเอก สว่างจิตร
  2,008,000.00 บาท RDC6240002
  RD298 2562 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
  2,414,937.00 บาท TRP6140502
  RD297 2562 รูปแบบการจัดการเรียน การสอนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
  เยาวทิวา นามคุณ
  120,000.00 บาท ลก.3/2562
  RD296 2562 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีผสานจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง
  สมชาย เมืองมูล
  53,000.00 บาท ลก.2/2562
  RD295 2562 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แนวคิด CCR ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  วิทเอก สว่างจิตร
  2,500.00 บาท คร.015/2562
  RD294 2562 การศึกษาผลของการประเมินเพื่อ การเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  วิยดา เหล่มตระกูล
  2,500.00 บาท คร.014/2562
  RD293 2562 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาปรัชญาการศึกษา
  ปณตนนท์ เถียรประภากุล
  5,000.00 บาท คร.013/2562
  RD292 2562 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
  สุจิตรา ปันดี
  2,500.00 บาท คร.012/2562
  RD291 2562 ผลการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาทักษะการคิดสำหรับครู สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2
  เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
  2,500.00 บาท คร.011/2562
  RD290 2562 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสัมพันธภาพในรายวิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
  ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  2,500.00 บาท คร.010/2562
  RD289 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อเสริมสร้างทักษะการปรึกษาสำหรับนักศึกษาในรายวิชาทฤษฎีและการบริการให้คำปรึกษา
  พิชชา ถนอมเสียง
  2,500.00 บาท คร.009/2562
  RD288 2562 การพัฒนาสื่อโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อเสริมสร้างเหตุผลเชิงจริยธรรม รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
  2,500.00 บาท คร.008/2562
  RD287 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อของผู้เรียน
  ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  2,500.00 บาท คร.007/2562
  RD286 2562 การใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษผ่านรายวิชาการอ่าน 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  สมบัติ คำมูลแก้ว
  2,500.00 บาท คร.006/2562
  RD285 2562 การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษา อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
  ภาณุวัฒน์ รังสรรค์
  2,500.00 บาท คร.005/2562
  RD284 2562 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาที่สองสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  สุธิมั่น ปิยะโกศล
  2,500.00 บาท คร.004/2562
  RD283 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรายวิชาวัฒนธรรมกับการใช้ภาษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  เอกนรินทร์ สีฝั้น
  2,500.00 บาท คร.003/2562
  RD282 2562 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1
  สุธิษณา โตธนายานนท์
  2,500.00 บาท คร.002/2562
  RD281 2562 ผลการจัดการเรียนรู้ตาม MACRO model ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ศิริพร วงค์ตาคำ
  2,500.00 บาท คร.001/2562
  RD280 2562 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  ทิพยาภรณ์ ปัตถา
  8,333.00 บาท งบรายได้ 007(2)/2562

   

  ©2019 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd