EDU Learning Courses Online
ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หลักสูตรที่เปิดอบรมในปี 2563

# ชื่อหลักสูตร ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียน
1
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Pubhtml5
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
190 คน
2
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
71 คน

QR Code ระบบลงทะเบียน
Webmaster
©2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com . Your IP 3.226.97.214