ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(ระบบ NRMS)


คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

หัวข้อวิจัยล่าสุด 5 เรื่อง
All Research (63)
การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย - 2559
ผู้วิจัย: อรทัย เลาอลงกรณ์

การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง - 2559
ผู้วิจัย: เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

กระบวนการนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา วิชากิจกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย - 2559
ผู้วิจัย: วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

การศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - 2559
ผู้วิจัย: ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์

ผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมุ่งปฏิบัติต่อการนำเสนอผลงานด้วยการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 2559
ผู้วิจัย: บุษราคัม อินทสุก