ค้นหางานวิจัย - Search
.

*พิมพ์คำค้น เช่น ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ


rsdประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

rsdประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

rsdแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

rsdแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

rsdเอกสารแนบงานวิจัย

rsdเอกสารแนบสัญญา
   - เอกสารแบบ Word
   - เอกสารแบบ PDF

rsdผลงานวิจัย

rsdรวมแหล่งทุนงานวิจัย

rsdการตีพิมพ์เผยแพร่

rsdรายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

rsdคู่มือการวิจัย | ชนิดไฟล์ .rar


 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(ระบบ NRMS)

 


คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

หัวข้อวิจัยในฐานข้อมูล 44 เรื่อง | หัวข้อวิจัยทั้งหมด

การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : เกศนีย์ พิมพ์พก


การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 3 - ผู้วิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์


การพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินงานวิจัยของครูในจังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา


การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชัั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : อภิรดี จีนคร้าม


การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : สมชาย เมืองมูล


การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา - ผู้วิจัย : ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่


การวิเคราะห์พลังปัญญาจากงานเขียนสารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีผลงานวิจัยจากชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน - ผู้วิจัย : ชุติมา คำบุญชู


การพัฒนาบรรยากาศในชัั้นเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : วิศาธร ทนุกิจ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน - ผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน


การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น


การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก


การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : อภิรดี จีนคร้าม


การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - ผู้วิจัย : ศิริพร วงค์ตาคำ


ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย รายวิชาการตกแต่งภาพและภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2/2556 - ผู้วิจัย : สมชาย เมืองมูล


การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการสร้างความ ตระหนักสุขภาวะชุมชนสุขภาพดี กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู จังหวัด ลำปาง - ผู้วิจัย : ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก


การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลำปาง Development of 21st Century Learning Assessment Skills of Pre-School Teachers in Lampang Province - ผู้วิจัย : ปรารถนา โกวิทยางกูร


ผลการใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในวิขาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : ปรารถนา โกวิทยางกูร


การพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบทวิภาษา(ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (Developing Bilingual (English-Thai) Communicative Skills in Preparation for the ASEAN Economic Community for Students at Banluangtai School, Luang Tai Sub-district , Ngao District, Lampang) - ผู้วิจัย : ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่


การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและ สร้างนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (THE DEVELOPING TEACHERS' ABILITIES TO DESIGN AND CREATE EDUCATIONAL INNOVATION USING RESEARCH-BASED LEANING) - ผู้วิจัย : ปราโมทย์ พรหมขันธ์


การวัดประเมินตามสภาพจริงรายวิชาการศึกษา สังเกต และมีส่วนร่วมในสถานศึกษาด้วยวิธีทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : ปราโมทย์ พรหมขันธ์


การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับชุมชนที่ถูกน้ำท่วม โดยมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (The Development of Resilience Quotient (RQ) Promotional Model to Apply for the Flooded Community by Using the Community Participation Activiry, Case Study: District, Lampang Province) - ผู้วิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์


โครงการการพัฒนาบทเรียนเสริมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเรียนภาษาอังกฤษวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง - ผู้วิจัย : อภิรดี จีนคร้าม


การพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2557 (A Development Supervision System to Promote the Research Based Learning for Internship Teacher Student, LampangRajabhat University) - ผู้วิจัย : สุธิดา พลชำนิ


การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (The Effects of a Training Package Psychological Traits to Achievement Motive of Students) - ผู้วิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล


การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาความสามารถใน การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (Teaching and Learning Management Basing on Behaviorism Theory to Develop Adversity Quotients of 8th Class Chinese Students at Lampang Rajabhat University) - ผู้วิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล


ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่ออำนาจในตนของนักศึกษา (The effect of using activity packages for develop internal locus of control of students) - ผู้วิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล


การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์


กระบวนการเรียนรู้ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชน ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (Learning the traditional pharmacopoeia from the elderly to the youth at Hua-Sua sub district, Mae-Ta district, Lampang.) - ผู้วิจัย : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์


การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - ผู้วิจัย : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์


รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - ผู้วิจัย : ศิริพรรณ กาจกำแหง


การใช้ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจำ การระลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (Using classical music to be a teaching aid for improving business English vocabulary memory and recall performance and increasing business English conversation skills for the fourth years Lampang Rajabhat University students in 2/2013) - ผู้วิจัย : ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่


พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province) - ผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร


การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Development of Training Courses Creative Problem Solving for the first-year students at Faculty of Education Lampang Rajabhat University) - ผู้วิจัย : สุธาสินี ยันตรวัฒนา


การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo - ผู้วิจัย : สมชาย เมืองมูล


การจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง (knowledge management for learning management Innovation of school in Lampang) - ผู้วิจัย : สมชาย เมืองมูล


การสำรวจความต้องการและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา - ผู้วิจัย : สมชาย เมืองมูล


การใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) - ผู้วิจัย : วิศาธร ทนุกิจ


ผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา (The Effect of Think Pair Share Co-operative Learning Technique on Learning Achievement in Statistics for Data Analysis in Education) - ผู้วิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา


การศึกษาผลการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและการใช้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลการเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา - ผู้วิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา


การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา


การศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่รู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพ ในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 - ผู้วิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา


การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพใน สถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา


การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผู้วิจัย : นภาลัย ขัติยะ


การจัดกิจกรรมท่องคำคล้องจองที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย - ผู้วิจัย : ศิรินารถ วัฒนกุล